Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΤΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Η ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ


Στήλη ασβεστολιθική.61

Βρέθηκε στο ιερό του Ασκληπιού. Εκτίθεται στο Μουσείο Επιδαύρου.
Έκδ. Παν. Καββαδίας, Αρχ. Εφ. 1883, 199, αρ. 59. IG IV2 1, 121.79-89.

4ος αι. π.Χ.

κώθων.v σκευοφόρος εἰ̣[ς τὸ] ἱαρ[ὸν] ἕρ̣π̣ων, ἐπεὶ ἐγένετο περὶ τὸ δε-
καστάδιον, κατέπετ̣ε· [ὡς δὲ] ἀνέστα, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν̣ κα[ὶ ἐ]πεσκό-
πει τὰ συντετριμμένα σκ[ε]ύη· ὡς δʼ εἶδε τὸγ κώθωνα κατε[αγ]ότα,
ἐξ οὗ ὁ δεσπότας εἴθιστο [π]ίνειν, ἐλ̣υπεῖτο καὶ συνετίθει [τὰ] ὄ-
στρακα καθιζόμενος. ὁδο[ι]πόρος οὖν τις ἰδὼν αὐτόν· "τί, ὦ ἄθλιε", [ἔ]- [5]
φα, "συντίθησι τὸγ κώθωνα [μά]ταν; τοῦτον γὰρ οὐδέ κα ὁ ἐν Ἐπιδαύ-
ρωι Ἀσκλαπιὸς ὑγιῆ ποῆσαι δύναιτο". ἀκούσας ταῦτα ὁ παῖς συν-
θεὶς τὰ ὄστρακα εἰς τὸγ γυλιὸν ἧρπε εἰς τὸ ἱερόν· ἐπεὶ δʼ ἀφίκε-
το, ἀνῶιξε τὸγ γυλιὸν καὶ ἐξαιρεῖ ὑγιῆ τὸγ κώθωνα γεγενημέ-
νον καὶ τῶι δεσπόται ἡρμάνευσε τὰ πραχθέντα καὶ λεχθέντα. Ὡ- [10]
ς δὲ ἄκουσʼ, ἀνέθηκε τῶι θεῶι τὸγ κώθωνα.
ΜΤΦ
Ένας μεταφορέας σκευών, καθώς εβάδιζε προς το ιερό και έφθασε στο δεκαστάδιον (= χώρος αγώνων μήκους δέκα σταδίων) έπεσε. Μόλις σηκώθηκε, άνοιξε το γυλιό και εξέταζε τα σπασμένα αγγεία. Μόλις είδε σπασμένο τον κώθωνα, απʼ όπου ο κύριός του συνήθιζε να πίνει, λυπήθηκε, κάθισε κάτω και επιχειρούσε να συνθέσει τα κομμάτια του αγγείου. Τον είδε ένας οδοιπόρος και του είπε: «Ταλαίπωρε, τι προσπαθείς μάταια να ανασυνθέσεις τον κώθωνα; Αυτόν ούτε ο Ασκληπιός της Επιδαύρου δεν θα μπορέσει να τον κάνη και πάλι ακέραιο». Τα άκουσε ο δούλος, μάζεψε τα κομμάτια στο γυλιό και βάδισε προς το ιερό. Όταν έφθασε, ανοίγει τον γυλιό και βγάζει ακέραιο τον κώθωνα, και μαρτυρά στον κύριό του όσα έγιναν και όσα ειπώθηκαν. Μόλις εκείνος τα άκουσε, αφιέρωσε τον κώθωνα στον θεό.
=======================

Στήλη ασβεστολιθική.62

Βρέθηκε στο ιερό του Ασκληπιού.
Έκδ. Παν. Καββαδίας, Αρχ. Εφ. 1918, 158 κε. IG IV2 1, 123.21-29. W. Peek, «Fünf Wundergeschichten aus dem Asklepieion von Epidauros», Abhandlungen der sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse 56.3 (1963) 1-8, στ. 21-29 (SEG 22, 280).

4ος αι. π.Χ.

ἰχθυοφό-
ρος Ἀμφίμναστος· οὗτος ἰχθυοφορῶν εἰς Ἀρκαδίαν, εὐξάμενος τὰν
[δεκάταν δωσεῖ]ν τῶι Ἀσκλ[απ]ιῶι τᾶς ἐμπολᾶς τῶν ἰχθύων, οὐκ ἐπ[ετ]έ-
[λει ταύαν ὡ]ς ἔοικ᾽ εὐχάν· ἐν τᾶι ἀγορᾶι οὖν ἐν Τεγέαι ἐξαπίνας οἱ ἰχθύες
κε[ραυ]νῶ[ι πλα]γέντες περιεπλέκοντο τὸ σῶμα· ὄχλου δὲ πολλοῦ περι- [5]
[στά]ντος ε[ἰς] τὰν θεωρίαν, ὁ Ἀμφίμναστος δηλοῖ τὰν ἐξαπάταν ἅπασα[ν]
τ[ὰ]μ περ[ὶ] τὸν Ἀσκλαπιὸν γεγενημέναν· ἐξικετεύσαντος δʼ αὐτοῦ τὸν
θεὸν βιοτ[ε]ύοντες πάλ[ι]ν ἰχθύες ἔφανεν, καὶ ὁ Ἀμφίμναστος ἀνέθηκ[ε]
[τ]ὰν [δεκάτα]ν τῶι Ἀσκλαπιῶι.
ΜΤΦ
Ο Αμφίμναστος και τα ψάρια.
Αυτός έφερνε ψάρια στην Αρκαδία και έταξε ότι θα προσφέρει στον Ασκληπιό το ένα δέκατο από την πώληση των ψαριών· δεν ετήρησε όμως την υπόσχεσή του, όπως έπρεπε· ξαφνικά λοιπόν στην Αγορά της Τεγέας χτύπησε κεραυνός τα ψάρια και τα κατέκαψε· όταν συγκεντρώθηκε γύρω πλήθος πολύ, για να δει, ο Αμφίμναστος ομολόγησε όλη την απάτη σε βάρος του Ασκηλπιού· παρεκάλεσε θερμά τον θεό και εκείνος ξαναζωντάνεψε τα ψάρια, και ο Αμφίμναστος αφιέρωσε το ένα δέκατο στον Ασκληπιό.
=====================

Στήλη με χαραγμένο ίαμα.63

Βρέθηκε στο Ασκληπιείο της Λεβήνας στην Κεντρική Κρήτη.
Έκδ. IC I xvii 9. M. Guarducci, Lʼ Epigrafia Greca dalle origini al tardo impero, Roma 1987, 305.

2ος αι. π.Χ.

Δήμανδρον Καλάβιος Γορτύνιον ἰσ[χι]-
[α]λγικὸν γενόμενον προσέταξε ἀπο[μο]-
λὲν ἐς Λεβήναν ὅτι θεραπεύσειν· αἶ[ψα]
δʼ εὐθόντα ἔταμε καθʼ ὕπνον χὐγιὴς ἐ[γέ]-
νετο.
ΜΤΦ
Ο θεός Ασκληπιός παρήγγειλε στον Δήμανδρο του Καλάβιος από τη Γόρτυνα (της Κρήτης), που έπασχε από ισχιαλγία, να πάει στη Λεβήνα, για να τον θεραπεύσει. Μόλις έφθασε, τον χειρούργησε στον ύπνο του και έγινε υγιής.