Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ( ΖΩΔΙΟ ΚΑΙ ΩΡΟΣΚΟΠΟΣ ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ

Ὁ Σκορπιός 17 Νοεμβρίου - 15 Δεκεμβρίου
scorpio.gif



Οὐρανομετρικὴ διέλευσις: 23 Νοεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου
Στοιχεῖον (Τρίγωνον): Ὕδωρ Χρῶμα: Ἅλικον, αἱματόχρουν
Τριγωνοκράτορες Ὕδατος: ἡμέρας Ἀφροδίτη, νυκτὸς Ἄρης, ἐπίκοινος ἡ Σελήνη
Οἶκος: Ἄρεως (νυκτερινός) Ὕψωμα: - / Ταπείνωμα: Σελήνης εἰς 3°
Πρόσωπα Δεκανῶν: Ἄρης/1ος, Ἣλιος/2ος, Ἀφροδίτη/3ος
Ὅρια: 1° - 7° Ἄρης, 8° - 11° Ἀφροδίτη, 12° - 19° Ἑρμῆς, 20° - 24° Δίας, 25° - 30° Κρόνος (κατὰ Ἡφαιστ./Αἰγυπτίους)
1° - 6° Ἄρης, 7° - 13° Ἀφροδίτη, 14° - 21° Δίας, 22° - 27° Ἑρμῆς, 28° - 30° Κρόνος (κατὰ Πτολεμαῖον)
Βοτάνη: ἀρτεμισία
Λαμπραὶ μοῖραι: 7°, 10°, 14°, 20°, 30°
Κληίδαι Λέξεις: φθινοπωρινό, ἡμερινό, ὑποτακτικόν, χερσαῖον, σπαστικόν, ἄφωνον, φολιδωτὸν,
Ἀνατομία: Τὸ αἰδοῖον / Ὁ φαλλός


Ὁ Σκορπιὸς ἐφορεύεται ἀπὸ τὸν θεὸν Ἄρην


bite_of_the_scorpion_sm.jpg Τὸ τοῦ Σκορπιοῦ Ἄστρον ἔλαβε τὸ ὄνομά του ὑπὸ τοῦ τεραστίου σκορπιοῦ ὅστις ἔδηξε τὸν Ὠρίωνα.
Ὁ Ὠρίων οὗτος ἐστὶ γίγας ὡραῖος, υἱὸς τοῦ Ποσειδῶνος μετὰ τῆς τοῦ Μίνωος θυγατρὸς Εὐρυάλης. Ἀπὸ τὸν πατέρα του ἔλαβε τὸ χάρισμα τοῦ ἐφ’ ὕδατος περιπατείν. Ὑπερέχει κατὰ τήν δύναμιν καὶ τὸ μέγεθος ὅλων τῶν ἡρώων, φέρεται δὲ κτίζων ἔργα σπουδαῖα. Ὁ Ἡσίοδος ἀναφέρει πὼς ὅταν ἡ θάλασσα ἐπεξετάθη μεταξὺ τῆς Σικελίας καὶ τῆς ἠπειρωτικῆς χώρας τῆς Ἰταλίας, ὁ Ὠρίων ἔκτισε τὸ κατὰ τὴν Πελωρίδα κείμενον ἀκρωτήριον καὶ ἐδημιούργησε ἐπίσης τὸ τέμενος τοῦ Ποσειδῶνος, τὸ ἰδιαιτέρως τιμηθὲν ὑπὸ τῶν ἐκεῖ κατοίκων. Ἡ πιὸ γνωστὴ ἱστορία του εἶναι ἡ τῆς ἀντιπαραθέσεώς του πρὸς τὸν Οἰνοπίωνα, βασιλέα τῆς Χίου.
Ὁ Ὠρίων ἅμα τῇ ελεύσει του εἰς Χῖον, μεθᾷ καὶ προσβάλλει τὴν τοῦ βασιλέως θυγατέρα, Μερόπη. Ὁ Οἰνοπίων θυμωθεὶς σφοδρῶς τυφλώνει τὸν Ὠρίωνα ἐν τῇ ὑπνώσει του. Συμφώνως ἐκδοχῆς ἑτέρας, ὁ μὲν Ὠρίων ἐπιχειρεῖ τὴν Μερόπη ἀποπλανήσειν, ὁ δὲ Οἰνοπίων τὸν μεθᾷ μέχρι ὑπνώσεως· κατόπιν τὸν τυφλώνει καὶ τὸν ἀποπέμπει τῆς νήσου.
poussin-orion-sun_sm.jpgὉ Ὠρίων ἔρχεται περιπλανώμενος εἰς Λῆμνον ὅπου συναντᾷ τὸν Ἥφαιστον. Ἐλεήσας ὁ θεὸς τὸν Ὠρίωνα, τοῦ προσφέρει τὸν οἰκέτην του, Κηδαλίωνα, ὠς ὁδηγόν. Ὁ γίγας τὸν καθίζει ἐπὶ τῶν ὤμων του καὶ ὁ Κηδαλίων τὸν κατευθύνει ἐν ταῖς ὁδοῖς. Οὕτως μετέρχεται πρὸς ἀνατολὰς καὶ συναντώντας τὸν Ἥλιον, θεραπεύεται. Ἔχοντας ἀνακτήσει τὴν ὅρασίν του, ἐπιστρέφει πρὸς τιμωρίαν τὸν Οἰνοπίωνος, τὸν ὁποῖον ὅμως οἱ πολίτες κρύβουσιν ὑπὸ τῆς χθονός.
Ὁ Ὠρίων παραιτεῖται τῆς ἀναζητήσεως καὶ ἔρχεται εἰς Κρήτην, ὅπου περὶ τὰς θήρας διάγει κυνηγετῶν, τῆς Ἀρτέμιδος παρούσης καὶ τῆς Λητοῦς. Παρασύρεται ὅμως καὶ μίαν ἡμέραν ἐκαυχάται πὼς δὲν ἐστὶ θηρίον ἀπὸ τὰ τῆς Γαίας ἁπάσης, τὸ ὁποῖον οὗ δύναται οὗτος καταβάλλειν. Θυμώνοντας μαζὶ του ἡ Γαῖα πέμπει ἐναντίον του ἔναν τεράστιον σκορπιόν· πληγεῖς ἀπὸ τὸ κεντρὶ του ὁ Ὠρίων χάνεται. Ὁ Ζεὺς ἀξιωθεὶς ὑπὸ τῆς Ἀρτέμιδος καὶ τῆς Λητοῦς, τὸν θέτει μεταξὺ τῶν ἄστρων διὰ τὴν ἀνδρείαν του καθὼς καὶ τὸν Σκορπιόν ὠς σημεῖον μνήμης αὐτοῦ καὶ τῆς πράξεως.
phaethon_driving_m.jpg
Κατ’ ἄλλους μύθους ὁ Σκορπιός προκαλεῖ τὸ ἀφηνίασμα τῶν ἡλιακῶν ἵππων, ὅταν τὸ ἅρμα ὑπὸ τὴν ἀπειρίαν τοῦ Φαέθοντος ἠνιόχου ὑψώνεται ὑπερβολικῶς· τότε συναντᾷ τὸν Σκορπιόν. Ὁ ποιητὴς τῶν Ἀστρονομικῶν Μανίλος, τὸν ἀποκαλεὶ "ὅστις ὀπισθόνδε περιπατεῖ" καὶ τὸν χαρακτηρίζει "κεκρυμμένον" ἢ "ἀΐδωτον".
Ἡ οὐρὰ τοῦ Σκορπιοῦ φαίνεται καταλήγουσα εἰς μίαν σκοτεινὴν περιοχὴν τοῦ Γαλαξίου, ἡ ὁποία παλαιοτέρως ἐθεωρεῖτο ἄνοιγμα τοῦ Ἅδου, ἀπὸ τὸν ὁποῖον καὶ ἀναδύεται ὁ Σκορπιός. Οἱ πλησίον τοῦ Σκορπιοῦ ἀστέρες τοῦ Ὄφεως θεωροῦνται σχετικοὶ καὶ μετὰ τοῦ θυελλώδους ἀνέμου. Παρ' Αἰγυπτίοις ἡ ἀκρονύκτιος ἀνατολὴ τοῦ Σκορπιοῦ συνέπιπτε μὲ τὴν ἀρχήν τοῦ πενηνταημέρου δυνατοῦ ἀνέμου Χαμζίν, τοῦ φέροντος σφοδρὰς ἀμμοθύελλας καὶ λοιμούς, ἐγείρει δὲ καὶ τοὺς σκορπιούς τῆς ἐρήμου οἵτινες ξεχῦνονται πρὸς κατοικημένας περιοχάς.
Ὁ φωτεινότερος ἀστὴρ τοῦ Σκορπιοῦ ἐστὶ ὁ Ἀντάρης, οὕτως ὀνομασθεῖς λόγῳ τῆς ἐκπληκτικῆς του ὁμοιότητος χρώματι καὶ μεγέθει πρὸς τὸν πλανήτην Ἀστέρα τοῦ Ἄρεως. Οἱ ἅρπαγές του ἐξετείνοντο πρὸς τοὺς ἀστέρας τοὺς νῦν ἀποτελοῦντας τὸ Ἄστρον τοῦ Ζυγοῦ, οἱ ὁποῖοι τοὺς κλασσικοὺς χρόνους ἦσαν μέρος τοῦ Σκορπιοῦ καὶ ὀνομάζοταν Χηλαί. Τὸν Ὄφιν κρατεῖ ὁ Ὀφιοῦχος, τὸ Ἄστρον τοῦ Ἀσκληπιοῦ, ὅστις δεσπόζει τοῦ Σκορπιοῦ καὶ εἶναι ὁ μόνος ποὺ δύναται μετριάσειν ἢ θεραπεύσειν τὴν καταστροφικὴν ἐπιρροὴν του.
horus-seth-and-law-throne_sm.jpgὉ Ὀφιοῦχος ἐπαναφέρει τὸν Ὠρίωνα ἐν ζωῇ, διδόντας του τὸ ἀντίδοτον τοῦ δηλητηρίου καὶ θεραπεύοντας τὴν πληγὴ τῆς πτέρνας του ἀπὸ τὸ κεντρὶ τοῦ Σκορπιοῦ. Ἐν Οὐρανῷ ὁ Ὠρίων καὶ ὁ Σκορπιός κατέχουν ἀντιδιαμετρικὰς θέσεις, καὶ ὅταν ὁ εἷς ἀνατέλλει ὁ ἕτερος δύει. Ἡ μάχη των ἀπεικονίζει τὴν κοσμικὴν ἰσορροπίαν μεταξὺ τῆς ἀενάου δημιουργικῆς δυνάμεως τῆς ζωῆς καὶ τῶν καταστροφικῶν δυνάμεων τοῦ θανάτου, ἐνῶ μετέχει καὶ ὁ Ὀφιοῦχος εἰσάγων τὴν παράμετρον τῆς θεραπείας εἰς τὴν μάχην αὐτήν.
Παρ' Αἰγυπτίοις ὁ Ὠρίων συσχετίζεται πρὸς τὸν Θεὸν Ὧρον ἐνῶ ὁ Σκορπιός πρὸς τὸν Θεὸν Σέθ. Τὸ ἔργον τῶν δύο Θεῶν αὐτῶν ἐστὶ ἀλληλοσυμπληρωματικόν, ὅπου ὁ Ὧρος γεννᾷ ἀενάως, παρέχων τὸν ἀνώτερον θεϊκὸν νοῦ, ἐνῶ ὁ Σεθ καταστρέφει ἀενάως ὅ,τι ἔχει ἀποσυγχρονισθεῖ, ὅ,τι ἔχει ἐκφύγει ἀπὸ τὸν δρόμον τοῦ σοφοῦ Ὥρου καὶ ὄντας στερούμενον τοῦ θεϊκοῦ νοῦ, ὀφείλει νὰ καταστραφῇ. 
Γεννήσεις ἔχουσαι τὸν Ὡροσκόπον ἐν Σκορπιῷ
Κατὰ Ἠφαιστίωνα, ἐφόσον δεν στέκεται ἀντιθέτη κάποια ἄλλη ἀστρικὴ αἰτία, ὁ Ὡροσκόπος ἐν Σκορπιῷ σημειοδοτεῖ τὰ ἑξῆς:
ὁ γεννώμενος ἐπὶ τοῦ πρώτου ἔσται ἀγχίνους, πεπαιδευμένος, δίκαιος καὶ διαστήσει τοὺς γονεῖς καὶ ἔσται ἐν ζημίαις καὶ τόπους ἀλλάσσει καὶ ὑπακουσθήσεται καὶ τόπων κυριεύσει καὶ κτημάτων καὶ πολλὰ χαρίζεται, ἐὰν δὲ ὁ τῆς Ἀφροδίτης ἐπιθεωρήσῃ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου τεχνίτης ἤτοι χρημάτων καὶ ὑπὸ γυναικῶν εὐνοεῖται, τινὲς δὲ ἀδελφαῖς συνέρχονται καὶ τεκνοῦσιν. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· τὸ μέγεθος ἐπέραστος, τραῦμα ἕξει ἐν τῇ κεφαλῇ, οἱ ὀφθαλμοὶ μεγάλοι, τὰ στήθη καὶ οἱ ὦμοι πλατεῖς, σημεῖον ἔσται ἐν τῷ ἀριστερῷ ποδὶ καὶ ἄλλο ἐν τῇ δεξιᾷ χειρί. εἰσὶ δὲ οἱ τοῦ θεοῦ κλιμακτῆρες ἔτος θ, ιβ, κβ, λγ, μβ, νῃ, χγ, χθ, οῃ, πε, ῳγ. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν πρῶτον δεκανόν θὰ εἶναι εὐφυής, πεπαιδευμένος, δίκαιος καὶ οἱ γονεῖς του θὰ χωρίσουν καὶ θὰ ὑποστεῖ ζημίας καὶ θὰ ἀλλάξει τόπους καὶ μετὰ θὰ ἐπιβληθεῖ πολλῶν, θὰ κυριεύσει τόπους, θὰ ἔχει πολλὰ ἀποκτήματα καὶ πολλὰ θὰ χαρίσει. Ἐὰν ἡ Ἀφροδίτη σχηματίζει ὄψιν μὲ τὸν Ὠροσκόπο του, θὰ γίνει τεχνίτης χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ θὰ εὐνοηθεῖ εἰς τὰ χρήματα καὶ εἰς τὰς γυναίκας. Μερικοὶ θὰ συνευρεθοῦν μετὰ τῶν ἀδελφῶν των καὶ θὰ ἀποκτήσουν τέκνα μαζί. Τα χαρακτηριστικά του· εἶναι ὡραῖος εἰς τὴν ἐμφάνισιν, θὰ ἔχει τραῦμα περὶ τὴν κεφαλήν, μὲ μεγάλους ὀφθαλμούς, τὰ στήθη καὶ οἱ ὦμοι πλατεῖς, θὰ ἔχει σημάδι ἐπὶ τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς καὶ ἄλλο ἕνα  ἐπὶ τῆς δεξιᾶς χειρός. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 9ο, 12ο, 22ο, 33ο, 42ο, 56ο, 63ο, 69ο, 76ο, 85ο καὶ 93ο).
ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γεννώμενος ἔσται μέγας, πλούσιος, ἀρχοντικός, πεπαιδευμένος, γλυκὺς τῷ λόγῳ, σώφρων, πολλὰ δι' ἑαυτοῦ κτώμενος, γνωστὸς πολλοῖς καὶ ὑπὸ ἐλευθέρων δουλευθήσεται, πολλῶν τεχνῶν καὶ μουσικῆς μεταλαμβάνει καὶ παλαίστρας, ἔσθ' ὅτε ναύ κληρος γίνεται, ἐνίοτε δὲ καὶ στρατοπεδάρχης, ἐὰν δὲ ὁ δεκανὸς θεωρηθῇ παρὰ Ἄρεως τομὰς καὶ καύσεις καὶ σπασμοὺς περὶ τὰ ἄκρα ποιεῖ. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μέσος τὸ μέγεθος, κεφαλὴ μεγάλη, εὔμορφος τὴν ὄψιν, ἀστειο μελής, ἔσται σημεῖον περὶ τὸν κόλπον καὶ τὴν ὀσφύν. εἰσὶ δὲ οἱ κλιμακτῆρες ἔτος ζ, ια, κβ, λγ, μβ, νζ, χα, ογ, πδ, πθ. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν δεύτερον δεκανόν θὰ εἶναι μέγας, πλούσιος, ἀρχοντικός, πεπαιδευμένος, μὲ γλυκὸν λόγον, σώφρων, θὰ ἀποκτήσει πολλὰ ἀγαθά ὁ ἴδιος, θὰ γίνει γνωστὸς σὲ πολλοὺς καὶ θὰ τὸν ἐξυπηρετήσουν ἐλεύθεροι ἀνθρωποι. Θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν μουσικὴ καὶ μὲ ἄλλας τέχνας καὶ τὴν παλαίστρα, ἐνίοτε μπορεῖ νὰ γίνει ναυτικὸς ἢ καὶ διοικητὴς στρατοπέδου. Ἐὰν ὁ Ἄρης βλέπει τὸν Ὡροσκόπον μπορεῖ νὰ τοῦ προκαλέσει τομὰς, ἐγκαύματα καὶ σπασμοὺς τῶν ἄκρων. Τὰ χαρακτηριστικά του· εἶναι μετρίου μεγέθους, εὔμορφος, μὲ μικρὰ καὶ συμμετρικὰ μέλη, θὰ ἔχει σημάδι εἰς τὴν περιοχήν τοῦ κόλπου καὶ τῆς λεκάνης. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 7ο, 11ο, 22ο, 33ο, 42ο, 57ο, 61ο, 73ο, 84ο καὶ 89ο).
ὁ δὲ ἐπὶ τοῦ τρίτου γεννώμενος ἔσται ἐν ζημίαις καὶ ἀνωμαλίαις καὶ ξενιτείαις καὶ τύχης μετεω ρισμῷ καὶ ψυχικῶς καὶ σωματικῶς ἀρρωστήσει καὶ ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς πειραθήσεται, εἰς δὲ τὸ κατὰ γυναῖκα ἀκαταστατήσει (ἤτοι γὰρ δούλαις ἢ ὑπάνδροις ἢ σίνος ἐχούσαις μίγνυται) καὶ ἐπὶ τέκνοις λυπηθήσεται, μετὰ δὲ τὴν πρώτην ἡλικίαν πολλὰ κτήσεται καὶ τόπων ἄλλων ἄρξει καὶ ἐσχάτης καλῆς τεύξεται, ἐὰν δὲ Ἀφροδίτη ἐπιθεωρήσῃ ἔσται ἐπαφρόδιτος καὶ φήμας καὶ πράξεις ἕξει διὰ μουσικῆς καὶ ῥυθμῶν καὶ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου. τὰ δὲ σημεῖα αὐτοῦ· μικρομεγέθης, μέλας, λαίμαργος, μῶμος ἔσται περὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἐπιβουλευθήσεται καὶ φαρμάκῳ καὶ δηλητηρίῳ τελευτήσει. οἱ δὲ κλιμακτῆρες ἔτος γ, θ, ιδ, ιη, κβ, λα, μγ, νε, χε, οδ, πγ, πζ. (Ὅποιος ἔχει Ὡροσκόπον εἰς τὸν τρίτον δεκανόν θὰ περιπέσει εἰς ζημίας καὶ ἀνωμαλίας, εἰς ξενητείας καὶ γυρισμοὺς τῆς τύχης. Θὰ ἀρρωστήσει ψυχικῶς καὶ σωματικῶς, θὰ δεχθεῖ τὴν ἐπίθεσιν τῶν ἐχθρῶν του καὶ δὲν θὰ ἔχει καλὸν γάμον (θὰ πηγαίνει μὲ δούλας, ὕπανδρας ἢ βλαμμένας) καὶ τὰ τέκνα του θὰ τὸν λυπήσουν. Μετὰ τὴν νεότητα θὰ ἀποκτήσει πολλὰ, θὰ διοικήσει τόπους καὶ θὰ περάσει καλῶς τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του. Ἐὰν ἡ Ἀφροδίτη βλέπει τὸν Ὡροσκόπον του θὰ εἶναι ἐπαφρόδιτος, θα φημισθεῖ καὶ θὰ διαπρέψει εἰς τὴν μουσικήν, τὸν ῥυθμόν, τὸν χρυσὸν καὶ τὸν ἄργυρον. Τὰ χαρακτηριστικά του· εἶναι μικροῦ μεγέθους, σκουρόχρωμος, λαίμαργος, μὲ σωματικὸ ἐλάττωμα, θὰ τὸν ἐπιβουλευθοῦν καὶ θὰ πεθάνει ἀπὸ δηλητηριῶδες φάρμακον. Κρίσιμαι περίοδοι τοῦ βίου του ἔχουν καταγραφεῖ τὰ ἔτη 3ο, 9ο, 14ο, 15ο, 22ο, 31ο, 43ο, 55ο, 65ο, 74ο, 83ο καὶ 87ο).
τὸ δὲ μεσεμβόλημα ποιεῖ ἐκβολιμαίους ὑπὸ τῶν γονέων, ἐὰν δὲ ὁ τοῦ Διὸς ἐπιθεωρήσῃ παρασκευάζει ἀνακάμψαι πρὸς τοὺς γονεῖς ἢ πρὸς ἑτέρους οἳ τούτους τεκνοποιοῦνται. (Ὅποιος ἔχει τὸν Ὡροσκόπον εἰς τὸ μεσεμβόλημα τοῦ Σκορπιοῦ καὶ τοῦ Τοξότου θὰ ἐκδιωχθεῖ ὑπὸ τῶν γονέων του. Ἐὰν ὁ Δίας βλέπει τὸν Ὡροσκόπον θὰ ὑπάρξει ἀνάκαμψις πρὸς τοὺς γονεῖς ἢ πρὸς ἄλλους ποὺ θὰ τὸν ὑιοθετήσουν). [Ἡφαιστίων, Ἀποτελεσματικὰ βιβλ. Α', κεφ. α', Ζυγός]
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Ἀποτελεῖ δὲ μελανόχροας, μελανοφθάλμους, αὐστηρούς, οὐλότριχας, λεπτοφώνους, εὐψύχους, ταχεῖς καὶ ὑπερόπτας. καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ α' δεκανοῦ ἀδίκως πλανητεύοντας, πoλυκινδύνoυς, ἐπάνδρoυς, μετρίους τῷ βίῳ. ἐπὶ δὲ τοῦ β' ἐπιμόχθους, νουνεχεῖς, ἰσχυρογνώμονας, ἐκδημητάς, ἐπὶ μεγάλων τασσομένους, ἀτέκνους δὲ καὶ σινομένους τὸ σῶμα. ἐπὶ δὲ τοῦ γ' σκολιούς, κερδαλέους, κακοπαθεῖς, πολλὰ μαινομένους καὶ πολλοὺς ἀδικοῦντας, προλιπόντας τοὺς οἰκείους, κακοβίους, ὀλιγοχρονίους. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Β', Περὶ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου, Ζυγός]
ΠΑΡΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΕΣ
Ὁ Ἀντάρης, Σκορπίου ις' κ', νότιος, μεγέθους δευτέρου, κράσεως Διὸς καὶ Ἄρεως... Οὔτοι οἱ ἀστέρες ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἣ μεσουρανοῦντες ποιοῦσιν ἐνδόξους στρατηγικούς, χώρας καὶ πόλεις καὶ ἔθνη ὑποτάσσοντας καὶ διοικοῦντας καὶ φοβεροὺς ἀνθρώπους καὶ ἡγεμόνας καὶ στρατηλάτας, διοικητικούς, κεκινημένους, ἀνυποτάκτους, παρρησιαστικους, φιλονείκους, ἀνυστικούς, εὐεπιβόλους, ἐπάνδρους, νικητικούς, πολυκτήμονας πάνυ καὶ ἄγαν πλουσίους, μεγαλοψύχους καὶ φιλοτίμους, φιλοκάλους, οὐ πάντως δὲ καλῶ τέλει τελευτῶντας.
Πάλιν ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ποδὸς τοῦ Κενταύρου, Σκορπίου μοίρας ιβ’, νότιος, μεγέθους α’, κράσεως Ἀφροδίτης καὶ Διός... Καὶ οὔτοι πάλιν ἰσομοίρως ὡροσκοποῦντες ἢ μεσουρανοῦντες ποιοῦσι καθαρίους, ἀπολαυστικούς, φιλοκάλους, φιλομούσους, φιλοθέους, φιλοδώρους φρονίμους, φιληκόους, καλοσυμβούλους, ἐν τῷ σεμνῷ μεγαλοψύχους, εὐγνώμονας, εὐσχήμονας πρὸς τὰ ἀφροδίσια ἢ καὶ ἀπὸ γυναικείων προσώπων ὠφελουμένους μεγάλους τε καὶ ἀγαθούς, ξανθοτρίχας δὲ μᾶλλον καὶ εὐειδεῖς, ἁπαλοσώμους, μάλιστα δὲ ἐὰν τὴν Σελήνην ἐπιθεωρήσωσιν.
αὐτὸς δὲ ὁ τοῦ Ἀντάρεως καὶ αὐτὸ τὸ κέντρον τὸ δῦνον γαμοστολικῷ τόπῳ εὑρισκόμενος ποιεῖ, καθὼς προείπομεν, διὰ γυναικείων προσώπων μεγάλας εὐτυχίας καὶ κληρονομίας. [Ῥητόριος, Ἐπιτομὴ Τέχνης Ἀστρονομικῆς Ε', νη'. Περὶ τῆς τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων δυνάμεως]